Op iedere aanbieding en/of offerte en/of opdracht en/of onderzoeksvoorstel en/of overeenkomst tot het – door Newcom Research & Consultancy B.V. – verrichten van marktonderzoek, in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder doch niet uitsluitend tot het vervaardigen en het ter beschikking stellen van ontwerpen en meetinstrumenten, tot het afnemen van enquêtes en onderzoeken, tot het verwerken en analyseren en/of het rapporteren van de aldus verkregen resultaten, zijn van toepassing:

De algemene voorwaarden van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA), goedgekeurd door de ledenraad op 17 mei 2010;

en

De onderhavige algemene voorwaarden van Newcom Research & Consultancy B.V.

Indien en voor zover de onderhavige algemene voorwaarden van Newcom Research & Consultancy B.V. strijdig zijn met en/of afwijken van de algemene voorwaarden van MOA, prevaleert steeds het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 1. Totstandkoming overeenkomst

1.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer Newcom Research & Consultancy B.V., hierna te noemen: Newcom, een haar gegeven opdracht schriftelijk bevestigt.

De opdrachtbevestiging (schriftelijke overeenkomst) wordt geacht de inhoud van de overeenkomst volledig en juist weer te geven. Opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 5 dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk te kennen geeft niet in te stemmen.

Artikel 2. Uitvoering opdracht (overeenkomst)

2.1 Newcom voert de opdracht zelfstandig en niet in dienstbetrekking van Opdrachtgever uit. Newcom voert de opdracht naar beste weten en kunnen uit. Deze verplichting heeft het karakter van inspanningsverplichting.

2.2 Het is Newcom toegestaan om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, indien en voor zover dat voor een goede uitvoering van de opdracht wenselijk of noodzakelijk is, zulks ter beoordeling van Newcom.

2.3 Tenzij de aard van de opgedragen werkzaamheden zich daartoe niet leent en/of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, omvat de opdracht aan Newcom de uitvoering van de volgende werkzaamheden en fases:

a. Het maken van een ontwerp en een meetinstrument;
b. Het uitzetten en afnemen van een enquête/onderzoek;
c. Het verwerken van de aldus verkregen (enquête-/onderzoeks) gegevens;
d. Het analyseren van de aldus verkregen (enquête-/onderzoeks) gegevens, ter verkrijging van resultaten;
e. Het rapporteren van gegevens en resultaten conform de richtlijnen van Newcom: samenvatting, inleiding, probleemformulering, beschrijving onderzoeksprocedure en onderzoeksresultaten, conclusies, aanbevelingen;
f. Het presenteren en/of verveelvoudigen van de onder e. genoemde rapportage.

2.4 Na elke fase, genoemd in artikel 2.3, rapporteert Newcom schriftelijk of per e-mail aan de opdrachtgever. Opdrachtgever wordt verzocht om goedkeuring van het rapport. Opdrachtgever wordt geacht het rapport te hebben goedgekeurd, indien hij niet binnen 14 dagen nadat Newcom hem om goedkeuring heeft verzocht aan Newcom te kennen heeft gegeven wijzigingen in de betreffende fase c.q. in de betreffende rapportage te willen.
De opdrachtgever kan slechts wijzigingen op wezenlijke punten van het ter goedkeuring aangebodene verlangen, indien de uit deze wijzigingen voortvloeiende kosten volledig door de opdrachtgever bij vooruitbetaling zullen worden voldaan, tenzij Newcom aantoonbaar op essentiële punten is afgeweken van de daaraan direct voorafgaande goedgekeurde of vastgestelde fase. Het alsdan gewijzigde zal op een nader overeen te komen tijdstip conform deze voorwaarden ter goedkeuring aangeboden worden.

Nadat Newcom op verzoek van opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht, wordt opdrachtgever wederom om goedkeuring van het rapport verzocht.

Na goedkeuring van het rapport door opdrachtgever eindigt een fase en vangt de volgende fase aan.

2.5 Newcom draagt zorg voor het verkrijgen van de eventueel vereiste toestemming tot openbaarmaking en verveelvoudiging – maar niet bewerking of wijziging – van de onderzoeksresultaten voor het overeengekomen verspreidingsgebied.

2.6 Newcom zal voor zijn rekening en op de voor Newcom gebruikelijke voorwaarden het materiaal en de productiekosten tegen de gebruikelijke risico’s verzekeren en voorts zich tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekeren voor een termijn, ingaande op de dag van ondertekening van de overeenkomst tot de werkelijke opleveringsdatum. Op verzoek van de opdrachtgever kan Newcom nadere verzekeringen voor rekening van de opdrachtgever sluiten. Newcom zal op eerste verzoek van de opdrachtgever deze een gewaarmerkt afschrift van de betreffende polissen of ander bewijsmateriaal doen toekomen.

Artikel 3. Levertijd en planning

3.1 Door Newcom opgegeven levertijden (en planning) gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Newcom voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft in haar bezit zijn.

3.2 Door Newcom opgegeven levertijden (en planning) zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke opdrachtgever enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten, alsmede met de tijd gedurende welke opdrachtgever de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet c.q. niet volledig heeft aangeleverd.

Bij niet tijdige levering moet Newcom steeds schriftelijk in gebreke worden gesteld.

3.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt oplevering doordat Newcom opdrachtgever schriftelijk in kennis stelt van de rapportage met de daarbij behorende beschreven onderzoeksopzet, onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen met het verzoek het onderzoek goed te keuren (als bedoeld in artikel 2 lid 4).

3.4 Opdrachtgever is gehouden de zaken binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Newcom gerechtigd om – zulks ter keuze van Newcom – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter Newcom van haar verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Newcom gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Indien opdrachtgever overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft de zaken binnen de overeengekomen termijn af te nemen en Newcom de betaling van de koopsom vordert, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 Alle in een onderzoeksvoorstel en/of offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.

Newcom is gerechtigd om de kosten van de ontwikkeling van het meetinstrument of de licentievergoedingen, die door Newcom aan de rechthebbenden zijn betaald en die voor het uitvoeren van de opdracht, het voltrekken van de procedure van onderzoek en/ of het verkrijgen van onderzoeksresultaten noodzakelijk zijn (naar het oordeel van Newcom) separaat aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst (opdracht) geldende kostenfactoren, zoals grondstof- materiaal prijzen, loonkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

Newcom behoudt zich het recht voor om indien, na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, verhogingen in een of meer kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 Betaling moet geschieden in Nederlandse valuta (Euro’s), zonder aftrek van enige korting, contant ter plaatse waar Newcom is gevestigd of door overschrijving op een door Newcom aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van genoemde bank- of girorekening als de dag van betaling.

4.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van Newcom op de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.

Alsdan heeft Newcom het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al haar verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

Newcom is gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is Newcom alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de opdrachtgever alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door Newcom verrichte prestatie(s), onverminderd haar recht op schadevergoeding.

4.5 Is de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan Newcom, zonder dat een nadere aanzegging door Newcom nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de overeengekomen prijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

Voorts is de opdrachtgever gehouden Newcom de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van haar vorderingen. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Newcom om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen.

Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever, zelfs al zou hij volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de betaling hebben doen plaatsvinden op voor Newcom nadelige wijze.

4.6 Betalingen strekken eerst in mindering op de in artikel 4 lid 5 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

4.7 Indien in de financiële positie van de opdrachtgever na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voordat Newcom haar opdracht volledig heeft verricht, een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Newcom gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

4.8 Voorschriften van welke autoriteit ook brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de opdrachtgever.

4.9 Het recht van de opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Newcom te verrekenen wordt uitgesloten.

4.10 De gehele overeengekomen prijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

4.11 Newcom is gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Newcom verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Newcom de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor Newcom uit het gemene recht voortvloeien.

Artikel 5. Medewerking van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever is gehouden om Newcom steeds tijdig en volledig alle gegevens of inlichtingen te verschaffen die Newcom voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft, zulks ter beoordeling van Newcom.

De opdrachtgever is gehouden om de in artikel 2 lid 4 genoemde goedkeuring en/of wijzigingen steeds tijdig aan Newcom kenbaar te maken.

5.2 De opdrachtgever is gehouden om Newcom steeds tijdig en volledig de overeengekomen faciliteiten, zoals apparatuur en materialen ter beschikking te stellen, welke faciliteiten dienen te voldoen aan de daartoe door Newcom gestelde voorwaarden en vereisten.

5.3 De opdrachtgever staat jegens Newcom in voor de juistheid en de volledigheid van genoemde gegevens en inlichtingen, Newcom deswege vrijwarende.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor genoemde gegevens, inlichtingen en faciliteiten, Newcom deswege vrijwarende.

5.4 Indien de opdrachtgever genoemde gegevens, inlichtingen en/of faciliteiten niet tijdig en niet volledig verschaft, heeft Newcom het recht de uitvoering van de overeenkomst dienovereenkomstig op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het door Newcom ontworpen meetinstrument inclusief het script blijven, ongeacht of dit in het onderzoeksrapport verwerkt is, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 3 en lid 4 van de algemene voorwaarden MOA eigendom en onder berusting van Newcom.

De opdrachtgever is (wordt) eigenaar van de resultaten die voortvloeien uit het onderzoek.

Het intellectuele eigendom van het onderzoek (de ruwe data, procedure enzovoorts) blijft eigendom en onder berusting van Newcom.

Newcom conformeert zich aan de ESOMAR/ICC code voor marktonderzoek.

6.2 Elke verlening en/of overdracht van gebruiks-, eigendoms- en/of andere rechten geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat alle bedragen, die de tegenprestatie vormen voor door Newcom aan de opdrachtgever krachtens de overeenkomst geleverde prestatie, en/of die verschuldigd zijn uit hoofde van enig tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van de verplichtingen onder de overeenkomst, door de opdrachtgever volledig aan Newcom zijn voldaan.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht, als bedoeld in artikel 11 van de algemene voorwaarden MOA, moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Newcom die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Newcom kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming).

Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Newcom of in het bedrijf van leveranciers van Newcom, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.

7.2 Indien Newcom door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kan nakomen, heeft zij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel (indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht met meer dan 3 maanden vertraagd wordt) de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Newcom.

Ingeval van overmacht kan de opdrachtgever Newcom niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 8. Recht van reclame / Aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtgever is gehouden – op straffe van verval van het reclamerecht – de door Newcom geleverde zaken (rapporten) binnen de in artikel 2 lid 4 genoemde termijn te (doen) beoordelen. Indien alsdan blijkt dat er sprake is van gebreken of onvolkomenheden, is de opdrachtgever verplicht zulks binnen genoemde termijn aan Newcom ter kennis te brengen.

Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een nauwkeurige omschrijving van de gebreken en/of onvolkomenheden.

8.2 Gebreken of onvolkomenheden die ten tijde van genoemde beoordeling in redelijkheid niet waarneembaar waren, moeten door de opdrachtgever binnen 10 dagen na het aan het licht komen van deze gebreken of onvolkomenheden, doch uiterlijk binnen 12 maanden nadat de betreffende zaken (rapporten) aan de opdrachtgever zijn geleverd, aan Newcom ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in het voorgaande lid.

8.3 Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens Newcom, betrekking hebbend op gebreken in de door Newcom geleverde zaken, vervalt indien:

a. de gebreken niet binnen de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan Newcom ter kennis zijn gebracht;
b. de opdrachtgever Newcom geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de toepassing en het gebruik van de zaken, met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door de opdrachtgever worden voortgezet.

8.4 Reclames betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur, moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Newcom zijn ingediend, bij gebreke waarvan vorderingen van de opdrachtgever ter zake jegens Newcom vervallen.

8.5 Het indienen van reclames geeft de opdrachtgever niet het recht de ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren dan wel op te schorten.

8.6 De opdrachtgever dient Newcom te allen tijde de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

8.7 Indien voor Newcom aansprakelijkheid bestaat, is zij slechts gehouden tot, zulks ter keuze van Newcom:

a. (kosteloos) herstel van de gebreken of onvolkomenheden, of
b. levering van vervangende zaken na (retour-)ontvangst van de gebrekkige zaken, of
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan de opdrachtgever gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zoveel de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde zaken betrekking hebben, of
d. een in overleg met de opdrachtgever te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor bedoeld.

8.8 Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Newcom aan de zaken wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van Newcom.

8.9 Behoudens haar eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, is Newcom nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Newcom (, door degene die Newcom voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).

Voorts is Newcom nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van de zaken of door de zaken zelf.

Voorts is Newcom nimmer aansprakelijk voor schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door Newcom gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

8.10 De opdrachtgever is gehouden Newcom te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Newcom mochten doen gelden. Meer in het bijzonder vrijwaart de opdrachtgever Newcom voor aanspraken van derden ter zake van de vervaardiging en levering van een zaak die op aanwijzing van opdrachtgever door Newcom is gemaakt of dat Newcom op aanwijzing van de opdrachtgever heeft laten maken.

Tevens stelt de opdrachtgever Newcom schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor Newcom kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

8.11 Indien Newcom ingevolge het bepaalde het onderhavige artikel aansprakelijk is en gehouden is een schadevergoeding dan wel schadeloosstelling aan de opdrachtgever te betalen, is die schadevergoeding dan wel schadeloosstelling te allen tijde beperkt tot het bedrag dat Newcom voor de betreffende gebrekkige zaken c.q. werkzaamheden van de opdrachtgever betaald heeft gekregen.

Artikel 9. (Tussentijdse) beëindiging, opschorting en ontbinding van de opdracht

9.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht (overeenkomst) vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.

Alvorens de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Newcom richt, zal hij te allen tijde Newcom eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en haar een termijn van ten minste 7 dagen moeten gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk moet melden.

Alvorens Newcom een schriftelijke ontbindingsverklaring tot de opdrachtgever richt, zal hij de opdrachtgever eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en hem een termijn van ten minste 7 dagen moeten gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Newcom nauwkeurig schriftelijk moet melden.

9.2 Opdrachtgever heeft geen recht de opdracht (overeenkomst) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

9.3 Indien de overeenkomst (opdracht) wordt ontbonden, zonder dat sprake is van verzuim van de kant van Newcom, heeft Newcom steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, en in het bijzonder op schadeloosstelling van:

a. alle door Newcom tot het tijdstip van de ontbinding gemaakte out-of-pocketkosten, vermeerderd met eventueel verschuldigde “cancellation fees” van gecontracteerde freelancers en medewerkers;
b. alle door Newcom tot het tijdstip van de ontbinding gemaakte uren tegen het gebruikelijke tarief;
c. een gebruikelijk percentage overheadkosten over de som van a. en b.;
d. een door Newcom nader op te maken bedrag in geval van leegloop van creatief, specialistisch en technisch personeel.

9.4 Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Newcom verrichte prestaties en heeft Newcom onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

9.5 Onverminderd hetgeen overigens in deze voorwaarden is bepaald, is een partij bevoegd de opdracht (overeenkomst) te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, indien:

a. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
b. aan de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend;
c. indien de (onderneming van de) wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd;
d. indien de wederpartij door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over een gedeelte van zijn vermogen verliest.

9.6 Duurovereenkomsten, aangegaan voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van langer dan 12 maanden, kunnen door een partij steeds schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 maanden.

Overeenkomsten (opdrachten) die voor een bepaalde periode zijn aangegaan en na ommekomst van die bepaalde periode (steeds) stilzwijgend voor een zelfde periode worden voortgezet, kunnen door een partij steeds schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een lopende bepaalde periode en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand.

Opzeggingen als bedoeld in het onderhavige lid, leiden niet tot gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding of enige andere vorm van schadeloosstelling, tenzij in de onderhavige algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 10. Adviezen, ontwerpen en materialen

10.1 Door Newcom verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

10.2 Newcom aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp.

Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd.

10.3 Bij ontwerpen die niet door of namens Newcom zijn gemaakt, neemt Newcom alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen, voor zover deze materialen niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven.

10.4 Newcom aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld of door opdrachtgever zijn voorgeschreven.