In de tot nu toe onderzochte periode ondernemen scholieren voornamelijk activiteiten die binnen het zogenoemde ‘WIJ-domein’ vallen. Daarbij gaat het om situaties waarbij de scholier beïnvloed wordt door meningen van voor hem belangrijke personen, zoals familie, kennissen, vrienden en klasgenoten. We noemen hen social peers.

De figuur hieronder laat zien welke activiteiten de scholieren gedurende de afgelopen maanden hebben ondernomen. De activiteiten hebben we geclusterd in drie domeinen (zie toelichting onder de figuur). De activiteiten in het WIJ-domein blijken over de gehele linie gezien dominant, alhoewel het belang licht af lijkt te nemen.

Figuur – Segmentatie van studiekiezers

Toelichting bij Figuur

  • Binnen ZIJ vallen activiteiten die ‘op de markt’ zijn gezet door de onderwijsinstellingen, zoals open dagen, websites of brochures;
  • Binnen IK vallen activiteiten waarbij het initiatief bij de scholier zelf ligt, zoals het invullen van een studiekeuzetest;
  • Bij WIJ gaat het om beïnvloeding door social peers (familie, vrienden, klasgenoten, etc.).

Havo versus vwo

Vergeleken met vwo-scholieren zitten havisten vaker in het IK-domein. Zo heeft ruim de helft van de havisten in de afgelopen maanden een studiekeuzetest ingevuld, ten opzichte van een derde van de vwo-ers. Ook hebben havisten vaker een studiebeurs bezocht (hetgeen mogelijk met het aanbod voor havisten te maken kan hebben).

Technisch versus niet-technisch

Scholieren met een niet-technisch profiel ondernemen meer activiteiten die geïnitieerd zijn vanuit de instellingen (het ZIJ-domein) dan technische scholieren. Zo heeft vier op de vijf niet-technische scholieren in de afgelopen maanden een bezoek gebracht aan de website van een instelling of opleiding. Daarentegen hebben slechts drie op de vijf technische scholieren deze activiteit ondernomen. Het lijkt er dus op dat Alfa-scholieren, méér dan Bèta-scholieren, input nodig hebben vanuit onderwijsinstellingen voor het maken van een (voorlopige) studiekeuze.