Newcom Research & Consultancy B.V., gevestigd aan Hengelosestraat 221 , 7521AC te Enschede en Herengracht 564, 1017 CH te Amsterdam gaat op de volgende manier om met persoonsgevens  om zoals in deze privacyverklaring omschreven.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken als je mee doet aan onze onderzoeken: voor respondenten

Newcom Research & Consultancy B.V. verwerkt je persoonsgegevens als je mee doet aan onze onderzoeken. Hieronder vind je een overzicht van de basispersoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP Adres in het geval van een opengestelde onderzoek*

Op deze manier kunnen we je bereiken voor onderzoek. Na het onderzoek worden alle gegevens binnen 3 maanden na afronding van het project verwijderd. Je gegevens worden nergens gebruikt op individueel niveau. Al onze onderzoeken zijn geanonimiseerd en nergens vermelden we uitkomsten op persoonsniveau. Wij conformeren ons aan alle geldende regels in de marktonderzoeksbranche en zijn ISO 27001 gecertificeerd. Je gegevens zijn bij ons veilig. Je hebt bij ons ook het ‘recht om vergeten te worden’.

*In een opgesteld onderzoek zijn geen gegevens bekend over NAW en/of e-mail. En om te voorkomen dat het twee keer wordt ingevuld wordt IP adres onthouden. Nergens wordt een koppeling gemaakt tussen ingevulde vragen en IP adres.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken als je gebruikt maakt van onze diensten: voor opdrachtgevers

Newcom Research & Consultancy B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen van de organisatie
 • Internetbrowser en apparaat type

3. Persoonsgegevens die wij verwerken als je gebruikt maakt van onze website: voor bezoekers van de website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via service@newcom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken van gebruikers website
Newcom Research & Consultancy B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en campagnes
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Newcom Research & Consultancy B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Newcom Research & Consultancy B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming website gebruikers
Newcom Research & Consultancy B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Newcom Research & Consultancy B.V.) tussen zit. Newcom Research & Consultancy B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • ActiveCampaign – Op basis van online site gedrag biedt Newcom Research & Consultancy B.V. je informatie toe. Dit betreft marketing- en salesdoeleinden. Hierdoor kunnen we je relevante informatie sturen doen. Je kan je hiervoor te allen tijde uitschrijven.

Hoe lang we persoonsgegevens van website gebruikers bewaren
Newcom Research & Consultancy B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia – Maximaal 2 jaren of na uitschrijving maximaal 3 maanden
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Na uitschrijving maximaal 3 maanden
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Na uitschrijving maximaal 3 maanden
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen – Maximaal 6 maanden
 • Internetbrowser en apparaat type – Maximaal 6 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden
Newcom Research & Consultancy B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Newcom Research & Consultancy B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Newcom Research & Consultancy B.V. gebruikt in haar dienstverlening functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Newcom Research & Consultancy B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Newcom Research & Consultancy B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar service@newcom.nl

Contactgegevens

Newcom Research & Consultancy B.V.
Hengelosestraat 221
7521AC
Enschede

Neil van der Veer is de Functionaris Gegevensbescherming van Newcom Research & Consultancy B.V. Hij is te bereiken via service@newcom.nl en 088-7704600.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Newcom Research & Consultancy B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Newcom Research & Consultancy B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via service@newcom.nl.

In dit document en aanvullend informatiebeveiligingsdocument is de wijze beschreven waarop Newcom Research & Consultancy B.V. haar managementsysteem voor informatiebeveiliging heeft ingericht. Deze documenten zijn dynamisch en zullen periodiek geactualiseerd worden, omdat het managementsysteem voor informatiebeveiliging ook aan continue verbetering onderhevig is. Het onderwerp informatiebeveiliging heeft continu aandacht. Verbeteringen ten aanzien van informatiebeveiliging worden beïnvloed door de behoeften en doelstellingen van de organisatie, de beveiligingseisen, de interne procedures en de structuur van Newcom Research & Consultancy B.V.

Amsterdam, 4 oktober 2019
drs. Neil van der Veer