Het Atlas College is traditioneel een sterke speler in het onderwijslandschap in de gemeente Hoorn. De school zag echter haar concurrenten ‘terrein’ veroveren en was dus terecht bezig met de vraag: hoe kunnen we deze sterke positie ook in de toekomst veilig stellen? Om een goed antwoord op deze vraag te krijgen vond het Atlas College in Newcom de juiste kennispartner.

Wat was de aanpak?

Via grondig marktonderzoek, brainstormsessies en workshops zijn behoeften, verwachtingen, beïnvloedbare factoren en toekomstscenario’s tot stand gekomen waarmee het Atlas College haar marktpositie structureel kan verstevigen. Om zicht te krijgen op alle beïnvloedbare factoren zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes ingezet en zowel (toekomstige) leerlingen als hun ouders betrokken. Bij aanvang zijn allereerst met deskresearch landelijke en regionale ontwikkelingen/trends binnen het onderwijs en onder jongeren in kaart gebracht. Daarna zijn groepsdiscussies gehouden met leerlingen en ouders, gevolgd door een kwantitatief onderzoek onder een representatieve groep leerlingen, hun ouders en ouders van leerlingen in groep 8 in de gemeente Hoorn.

Wat zorgde voor succes?

Ivo Duchateau, partner bij Newcom, vertelt: “De tijd dat middelbare scholen achterover kunnen leunen en teren op een soort ‘natuurlijke aanwas’ gaat in veel gevallen niet meer op. We hebben tegenwoordig met een ander soort jongere te maken dan pakweg 15 jaar geleden. Scholen moeten daar slim op in spelen. Natuurlijk zet je je als school op de kaart met kwalitatief goed onderwijs, maar de leerling (en zijn ouders) ‘boeien’ begint met bekendheid, een goed imago en onderscheidend vermogen. Positioneringsonderzoek geeft inzicht in deze elementen en laat zien hoe je je positie op de markt kan verstevigen. Het Atlas College heeft dit ingezien en via een zeer grondige onderzoeksaanpak de dialoog met haar doelgroepen gezocht. Fijn was dat de school een open houding innam ten aanzien van de uitkomsten. En vooraf reeds de bereidheid toonde om te veranderen als de onderzoeksuitkomsten dat nodig achtten.”  

Aanvulling Atlas College

“Newcom Research & Consultancy heeft voor ons een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop ouders en leerlingen naar hun huidige school en naar de school van de toekomst kijken. De onderzoeksopzet was gedegen en de communicatie over de voortgang was op tijd en to the point. De sessies waarin de onderzoekers hun bevindingen voorlegden, waren inspirerend. De manier waarop zij met ons mee en soms heel vruchtbaar tegen ons in dachten was buitengewoon prettig.”

Nico ’t Hooft, lid College van Bestuur Atlas College, Hoorn