Door: drs. S. Buitinga

“De visie op de nieuwe positionering”

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is de brancheorganisatie van de algemene ziekenhuizen en categorale instellingen. De vereniging richt zich op de collectieve behartiging van de belangen van haar leden, en ondersteunt hen in hun rol als zorgverlener, ondernemer en werkgever.

In oktober 2012 heeft de NVZ een nieuwe gewenste positionering neergezet. De vereniging focust zich hierbij op vijf strategische thema’s voor de komende jaren en heeft een missie en visie neergezet. Om een eerste inzicht te krijgen in hoe (de huidige positie van) de NVZ als brancheorganisatie gezien en ervaren wordt door de belangrijkste stakeholders en de NVZ-leden, heeft Newcom een onderzoek (nulmeting) uitgevoerd naar de positionering van de NVZ. Met het onderzoek heeft de NVZ inzicht gekregen in de huidige positie die het inneemt binnen het zorgveld van de ziekenhuizen, of de gekozen thema’s de juiste zijn en waar ruimte zit voor verbetering.

Wat was de aanpak?

Om een goed beeld te verkrijgen van de uitdaging(en) voor de NVZ en tegelijkertijd mogelijkheden te herkennen voor een gerichte visie- en beleidsontwikkeling is het onderzoek breed ingestoken. Newcom heeft samen met de betrokkenen bij de NVZ de indicatoren bepaald om de positionering vanuit de doelgroep inzichtelijk te krijgen. Met behulp van kwantitatief online-onderzoek aangevuld met kwalitatieve diepte-interviews met leden en stakeholders is het beeld van de doelgroep betreffende de tevredenheid, betrokkenheid, imago, reputatie en waardering in kaart gebracht. De resultaten van dit uitgebreide onderzoek zijn uiteindelijk binnen de klankbordgroep van de NVZ ter discussie gesteld.

Wat zorgde voor succes?

Sjoerd Buitinga, partner bij Newcom, vertelt: “Een klantgerichte houding is uiterst belangrijk. Organisaties moeten hun klanten (blijven) ‘boeien’. Het creëren van (naams)bekendheid, een sterk imago en onderscheidend vermogen zijn hierbij belangrijke factoren. Het blijft echter lastig om vat te krijgen op de verwachtingen van een doelgroep en dit uiteindelijk te vertalen naar bruikbaar beleid. Dankzij de open houding van de NVZ, konden we ons goed inleven in de vraagstuk en bruikbare informatie winnen bij de doelgroep.”

Steven Boekee, partner bij Newcom, vertelt: “De NVZ staat open voor de meningen van haar leden en de stakeholders. Voor het onderzoek hebben we met een aantal leden en stakeholders in een één-op-één situatie vrijuit gesproken over de NVZ, haar positie en ontwikkelingen in verleden en toekomst. Hierbij waren de benaderde gesprekspartners aangedragen door de NVZ. Dat hier vooral kritische leden en stakeholders bij zaten, is een teken dat NVZ de mening van haar relaties zeer waardevol vindt.”

Aanvulling NVZ

“Gezien onze eerdere goede ervaringen bij de ledentevredenheidsonderzoeken, onder begeleiding van Newcom Research & Consultancy, hebben we ook voor dit traject Newcom aangesteld als onderzoeks- en kennispartner. Newcom is voor ons een onderzoeksbureau pur sang die de zorgsector goed kent. Doordat zij weten wat er speelt in deze markt hebben zij gezorgd voor een goede verdieping in de materie en de vraagstukken, wat heeft geresulteerd in een goed en toegankelijk advies voor ons als klant. De manier waarop de resultaten en het gegeven managementadvies is gepresenteerd, sloot voor ons goed aan bij onze verwachtingen. Geen dik rapport, maar bondige en waardevolle inzichten!”

Ingeborg van der Heijden, manager Communicatie