Door: drs. S. Boekee

Algemeen genomen wordt het werken bij de werkgevers in de zorg beoordeeld met een voldoende (7,3). Over het algemeen is men dus best tevreden met het werken bij hun werkgever in de zorg. Ruim de helft van de werknemers (55%) geeft het rapportcijfer 8 of hoger. Hoewel het merendeel van de werknemers in de zorg zich ook verbonden voelt met de organisatie (70%) en trots is op de organisatie (66%), betekent dit ook dat ongeveer een derde die verbondenheid of trots niet (echt) voelt. Ook is de zogenaamde Employer NPS gemeten voor de zorg (de E-NPS) en komt uit op – 9 voor de hele sector. Mensen die werkzaam zijn bij een huisarts of bij een tandarts en orthodontist hebben de hoogste E-NPS (respectievelijk +12 & +7).

Figuur 1 Newcom MTO benchmark – Employer-NPS per deelsector

Deze resultaten komen uit de Newcom MTO Benchmark in de zorg. Begin 2020 heeft Newcom de tevredenheid met het werken bij werkgevers in de zorg in kaart gebracht onder ruim 2.800 werknemers uit de zorg.

Huisartsenpraktijken worden het sterkst gewaardeerd door werknemers

De algemene tevredenheid met de werkgever laat een wisselend beeld zien tussen sectoren (zie 2). Zo zijn medewerkers bij huisartsenpraktijken gemiddeld het meest tevreden (7,7). Bij apotheken ligt de tevredenheid echter lager (6,4). In het verlengde hiervan zien we, dat werknemers bij apotheken gemiddeld genomen hun werkgever het minst zullen aanbevelen. De Net Promotor Score (het verschil tussen promotors en detractors) is sterk negatief (-31) bij apotheken, terwijl dit positief is bij huisartsenpraktijken (+12). Zorgbreed is het verschil tussen promotors (19%) en detractors (28%) overigens negatief (-9).  Bij de werving van personeel speelt het netwerk (via via) een belangrijke rol. Vanuit dit perspectief is een negatieve aanbeveling een zorgelijke ontwikkeling voor werkgevers in de zorg. Verbetering van de tevredenheid van medewerkers en het vergroten van de aanbevelingsbereidheid heeft invloed op de werving van toekomstig personeel.

Figuur 2 Newcom MTO benchmark – Algemeen rapportcijfer ‘Werken bij de huidige werkgever’.

Welke factoren doen ertoe en wat kun je als werkgever zelf doen?

Werknemers in de zorg zijn het meest tevreden over collega’s, werkzaamheden en zaken als communicatie, samenwerking, werksfeer en onderlinge verbondenheid (zie 3). Men is dus vooral tevreden over de meer “zachte” waarden. Uit dit rijtje zijn met name onderlinge verbondenheid en werkzaamheden/werkinhoud elementen met een relatief grote invloed op de algemene waardering van het werken bij de werkgever. Deze aspecten zijn sterk bepalend in de beleving die zorgwerknemers hebben.

Andere aspecten die sterk bepalend zijn voor de waardering van het werken bij de werkgever zijn de leidinggevende en werkdruk. Deze aspecten worden echter benedengemiddeld gewaardeerd (6,8 en 6,3). Als het werkgevers lukt juist deze factoren positief te beïnvloeden, dan zal de algemene waardering het sterkst toenemen. Zaken als arbeidsvoorwaarden behoren ook tot de minder gewaardeerde aspecten, maar hebben een relatief beperkte invloed op de algemene waardering van de werkgever. Uiteraard zijn de financiële waardering en overige arbeidsvoorwaarden belangrijk voor werknemers in de zorg, maar ze zijn niet het meest bepalend.

Figuur 3 Tevredenheid op aspecten

Resumerend

Algemeen zijn werknemers in de zorg tevreden over het werken bij hun huidige werkgever. Het grootste deel van de werknemers is neutraal als ze gevraagd of ze hun werkgever zouden aanbevelen, en een aanzienlijk deel is negatief op dat punt. De vraag is wat binnen de macht van de werkgevers ligt? Uiteraard zijn er problemen die de zorgsector als geheel treffen: er is een tekort aan zorgmedewerkers en de werkdruk wordt over de gehele linie als hoog ervaren. In ieder geval is grip hebben op de tevredenheid van medewerkers een startpunt. Wordt de werkdruk bij uw organisatie hoger ervaren dan elders? Is de werksfeer in orde? Bevelen medewerkers uw organisatie aan, of is er een risico dat ze de deur uit dreigen te wandelen? Het uitgangspunt is grip op zaak te hebben en de Newcom MTO-benchmark geeft daarbij een handvat om de eigen situatie in perspectief van de markt te plaatsen.

Newcom heeft de tevredenheid met het werken in de zorg in kaart gebracht onder ruim 2.800 werknemers uit de zorg (begin 2020).

Ook hebben we informatie over de mate waarin men op zoek is naar een baan (latent of actief), in welke mate men verbonden is, in welke trotst is en hoe men zich oriënteert.

Wilt u meer informatie over deze grootschalige studie naar de tevredenheid? Of wilt u misschien weten hoe u zelf als werkgever scoort ten opzichte van de Benchmark?