Door: drs. H. Hoekstra

Een kwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over technologische ontwikkelingen. Met name laagopgeleiden maken zich zorgen. Jongeren en hoogopgeleiden zijn het meest enthousiast in het omarmen van nieuwe technologieën. De helft van de Nederlanders is wel eens bang voor hoe de wereld kan veranderen door nieuwe technologieën. Dit geldt onder alle leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus.

Dit blijkt uit de Tech Monitor van Newcom Research & Consultancy, een jaarlijks terugkerend onderzoek onder Nederlanders van 15 jaar en ouder. In dit onderzoek wordt de houding, bekendheid en het gebruik van nieuwe technologieën en technologische ontwikkelingen onderzocht. Dit jaar zijn 2.992 Nederlanders ondervraagd.

Groei in contactloos betalen en ridesharing

Jaarlijks worden bekendheid en gebruik van een aantal technologische innovaties gemeten. Van de gemeten categorieën is de groei met name zichtbaar in contactloos betalen. Hoewel de bekendheid vrijwel gelijk gebleven is ten opzichte van 2017, neemt het gebruik toe. Het gebruik van rideshare-diensten blijft voorbehouden aan een beperkte groep Nederlanders, maar groeit nog wel licht in zowel bekendheid als gebruik. In de categorieën MOOCS (online colleges) en E-Health is geen sprake van groei.

Steeds grotere rol technologie brengt angst met zich mee

De verwachting is dat nieuwe technologie een steeds grotere rol gaat spelen en steeds meer impact gaat krijgen in onze levens. Dit brengt zorgen en angst met zich mee. De meerderheid van de Nederlanders staat positief ten aanzien van nieuwe technologieën en vindt dat ze ons leven beter maken. Tegelijkertijd is bijna de helft van de Nederlanders wel eens bang voor hoe de wereld kan veranderen door nieuwe technologie. Het tempo waarin deze veranderingen plaatsvinden speelt daarbij een belangrijke rol.

Laagopgeleiden maken zich meer zorgen

Het merendeel van de laagopgeleiden maakt zich zorgen over nieuwe technologie. Ze vinden vaker dat nieuwe technologie het leven niet beter maakt en hebben ook meer moeite om de ontwikkelingen bij te houden. Hoogopgeleiden lijken nieuwe technologie juist te omarmen. Bijna 60% van de hoogopgeleiden geeft aan dat ze enthousiast worden van nieuwe technologieën. Ook vinden ze relatief vaak dat nieuwe technologieën ons leven beter maken.

Relevantie, gemak, laagdrempeligheid en vertrouwen

Het succes van technologische innovaties lijkt in de praktijk bepaald te worden door een viertal factoren. Relevantie is een basisvoorwaarde. Een nieuwe technologie moet voorzien in een behoefte en/of een pijnpunt oplossen. Daarbij is het van belang dat het gebruikers laagdrempelig en makkelijk is om van de technologie gebruik te maken. Dit betekent dat het niet te veel uitleg vergt, maar ook dat er geen hoge (financiële) drempels zijn. Ten slotte is vertrouwen een belangrijk punt. De aanbieder van de technologie dient vertrouwen te wekken en het is zaak dat de techniek zelf ook betrouwbaar is.

Over het onderzoek

Sinds 2014 voert Newcom Research & Consultancy jaarlijks onderzoek uit naar de adoptie, bekendheid en gebruik van nieuwe technologie. Hierbij onderzoeken we de houding ten aanzien van technologische ontwikkelingen en meten we bekendheid en gebruik van diverse technologische toepassingen binnen diverse categorieën.

In  2018 werden in totaal 2.992 respondenten vanaf 15 jaar ondervraagd via een online vragenlijst. De respondenten maakten deel uit van diverse onderzoekspanels en zijn per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd en provincie en zodoende representatief voor Nederlanders van 15 jaar en ouder.